Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Usługobiorców w związku z korzystaniem z serwisu www.infoinwest.pl, zwanym dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez spółkę INFO-Inwest M. Leśniak i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie (01-347) przy ul. Gabriela 4/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS – 428386, NIP: 522-001-81-86, REGON: 010451700, adres e-mail: , zwaną dalej Administratorem.

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Usługobiorcach przy zamawianiu usług świadczonych przez Administratora.

Nadrzędnym celem leżącym u podstaw stworzenia niniejszej polityki prywatności jest zapewnienie Usługobiorcom Serwisu ochrony ich prywatności w zgodzie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Administrator Serwisu zastrzega, że w jego ramach mogą zostać zamieszczone odesłania (linki) pozwalające Usługobiorcom na bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych poprzez ich kliknięcie. Administrator nie ma jednak wpływu na politykę prywatności prowadzoną przez administratorów tych portali.

Administrator przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Spółka INFO-Inwest M. Leśniak i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych udostępnianych przez Usługobiorców w celu świadczenia im usług za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.

Obowiązujące zasady gromadzenia danych osobowych i informacji

 1. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Usługobiorców, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu, w tym m.in. adresy IP Usługobiorców, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.
 2. Samo przeglądanie zawartości nieodpłatnej wersji Serwisu nie wymaga podawania przez Usługobiorcę jego danych osobowych.
 3. Korzystanie jednak z wersji odpłatnej Serwisu i tym samym rozbudowanych funkcjonalności Serwisu jest poprzedzone procesem rejestracji, z którym wiąże się podanie danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych osobowych może wykluczyć możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu.
 4. W ramach Serwisu zamieszczone są formularz kontaktowy oraz formularz rejestracji. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem określonych danych osobowych.

Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług i rozliczeń z Usługobiorcą.
 2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Usługobiorców:
  • nazwisko i imiona,
  • numer NIP,
  • adres siedziby firmy,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby firmy,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu kontaktowego.
 3. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.
 4. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne) w celu poprawy jakości Usługi oraz dostosowania jej do danego Usługobiorcy:
  • oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej,
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  • informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
 5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub obowiązującym Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo, w szczególności wykorzystując do tego odpowiednie narzędzia teleinformatyczne przewidujące określone zabezpieczenia sprzętowe i dostępowe, chroni przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.
 7. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Usługobiorcy i nie są wykorzystywane do określenia jego tożsamości. Usługobiorca powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Usługobiorca powierza do przetwarzania dane osobowe, które Usługodawca ma prawo przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.
 2. Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych innym podmiotom, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
 3. Wyrażenie zgody przez Usługobiorcę na przekazanie swoich danych osobowych Usługodawcy w celu ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi następuje wraz z rejestracją w Serwisie.
 4. Administrator nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Usługobiorcy, którego dane dotyczą lub jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.
 5. INFO-INWEST, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach Serwisu, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Uprawnienia Usługobiorców

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 2. Usługobiorca poprzez kontakt z Administratorem z wykorzystaniem kanałów komunikacyjnych, ma prawo zażądać od Usługodawcy udzielenia informacji o zakresie jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę. Usługobiorca ma prawo także w każdym czasie zmienić dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę, a po zakończeniu świadczenia Usługi przez Usługodawcę, Usługobiorca ma prawo żądać od Administratora usunięcia jego danych osobowych.
 3. Usługobiorca może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newsletterów, klikając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

Pliki Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.infoinwest.pl INFO-Inwest M. Leśniak i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w Warszawie (01-347) przy ul. Gabriela 4 lok.1.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Usługobiorcy Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa Cookie

Rodzaj

Cel zapisania

CMS

sesyjny

Przechowuje identyfikator sesji.

ankieta

trwały

Informacja o oddaniu głosu w ankiecie i blokada ponownego głosowania

intro

trwały

Informacja o preferencjach Usługobiorcy dotyczących wyświetlania/ nie wyświetlania intro na stronie www

mobileVersion

trwały

Strona obsługuje "responsive web design"

kontenerIdBloku

trwały

Informacja związana z jednorazowym wyświetleniem banneru popup.

stat_uid_uzytkownika

trwały

unikalne id  Usługobiorcy

stat_uid_wizyty

trwały

unikalne id wizyty z konkretnego dnia

stat_uid_sesji

trwały

unikalne id sesji

stat_czas_sesji

trwały

aktualny czas

stat_krok_sesji

trwały

liczba stron odwiedzonych przez  Usługobiorcę

__utmz

Trwałe

 Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas  Usługobiorca

__utma

Trwałe

Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego  Usługobiorcy

__utmb

Trwałe

Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie

__utmc

Sesyjne

Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Usługobiorców Serwisu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej "Polityki prywatności i plików cookies" prosimy kierować na dane adresowe Administratora tj. INFO-Inwest M. Leśniak i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie (01-347) przy ul. Gabriela 4/1, adres e-mail: .

 

Unikalne cechy INFO-INWEST

Przekonaj się, że rejestracja w INFOINWEST to wymierne korzyści dla Ciebie:

PARTNER STRATEGICZNY

budoskop.pl - portal budowlany