Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Informacje o Inwestycjach INFO-INWEST.

 

obowiązujący od 01.01.2010 r.

 

Zmiany:
09.04.2010 r. - zmianie ulega §5 pkt. 2 oraz §8 pkt. 2 regulaminu

30.07.2012 r. - zmianie ulega §1 pkt. 1


§1 Definicje regulaminowe

 

 1. Usługodawca – INFO-INWEST M.Leśniak i Wspólnicy spółka jawna, dalej "INFO-INWEST", ul. Gabriela 4, lok. 1, 01-347 Warszawa.
 2. Usługobiorca - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, reprezentowana przez organ/y posiadające prawo do zawierania umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Strony – INFO-INWEST i Usługobiorca.
 4. Usługa – polega na dostarczeniu przez INFO-INWEST informacji o inwestycjach budowlanych i ogłoszeń o przetargach według Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. z roku 2004r. Nr 19 poz. 177 z poźn. zm.). Dostarczanie informacji może odbywać się poprzez przesyłanie treści informacji na adres e-mail Usługobiorcy, jak również pocztą tradycyjną.
 5. Serwis – baza danych Informacje o Inwestycjach INFO-INWEST, wysyłana do Usługobiorcy w odstępach tygodniowych, dwutygodniowych lub miesięcznych
 6. Opłata – należność przysługująca INFO-INWEST od Usługobiorcy za prawo otrzymywania w okresie rozliczeniowym z informacji gromadzonych przez INFO-INWEST

 

§2 Postanowienia ogólne

 

 1. INFO-INWEST zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, zgodnie z posiadaną przez siebie bazą danych i środkami technicznymi, w pełnym zakresie, a Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty za świadczone na jego rzecz usługi.
 2. Złożenie zamówienia o dostarczenie usług zawierane jest z chwilą jej doręczenia przez Usługobiorcę w formie pisemnej do siedziby INFO-INWEST
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez INFO-INWEST wskazanego adresu elektronicznego do świadczenia Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002r. Nr 144, poz. 1204) , w tym informacji handlowych, w zakresie wynikającym ze złożonego zamówienia.

 

§3 Uruchomienie usługi

 

 1. Uruchomienie usługi można uzyskać na podstawie złożenia zamówienia w formie elektronicznej, pisemnej przesyłanej pocztą lub faxem do firmy INFO-INWEST bądź też poprzez kontakt osobisty.
 2. Złożenie zamówienia aktywuje serwis na czas określony w druku zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia jest tożsame z zaakceptowaniem warunków świadczenia Usługi, zawartych w niniejszym regulaminie i druku zamówienie w dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. INFO-INWEST potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji przez wystawienie faktury pro forma tytułem zapłaty za uruchomienie Usługi i wysłanie jej na adres wskazany przez Usługobiorcę. Fakturę VAT INFO-INWEST wystawi niezwłocznie po dokonaniu przez Usługobiorcę zapłaty za fakturę pro forma.
 5. INFO-INWEST ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyn.
 6. INFO-INWEST uruchomi usługę niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu bankowego na konto firmy INFO-INWEST


§4 Opłaty

 

 1. Opłaty za Serwis Usługobiorca dokonuje na podstawie wystawionej faktury według kwoty zawartej w druku zamówienia powiększonej o podatek VAT, za odpowiedni okres rozliczeniowy oraz w terminie przewidzianym na fakturze.
 2. W przypadku nie uregulowania należności, zastrzegamy sobie prawo przekazania sprawy firmie windykacyjnej PRIMUS Firma Windykacyjno-Prawna ul. Sułkowskiego 9, 01-602 Warszawa.
 3. Opłata za dostęp do Informacji o Inwestycjach INFO-INWEST jest pobierana z góry.
 4. Usługobiorca upoważnia INFO-INWEST do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. INFO-INWEST gwarantuje niezmienność ceny Usługi w okresie, za który Usługobiorca dokonał zapłaty.


§5 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 

 1. INFO-INWEST wysyła do Usługobiorcy bazę danych zawierającą informacje gromadzone przez INFO-INWEST, wg ustalonego z Usługobiorcą kryterium klasyfikacji inwestycji, przez okres określony na druku zamówienia.
 2. INFO-INWEST zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania realizacji usługi, w szczególności w przypadkach modernizacji systemu informatycznego, jednakże wstrzymanie realizacji usługi nie może przekroczyć 72 godzin.
 3. INFO-INWEST nie odpowiada za ewentualne ograniczenia Usługi spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od firmy INFO-INWEST, a w szczególności wynikającymi z działania siły wyższej lub operatora telekomunikacyjnego.
 4. INFO-INWEST zobowiązuje się do pełnego przestrzegania tajemnicy dotyczącej danych osobowych Usługobiorcy w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a także innych danych, których ochrony zażąda Usługobiorca.


§6 Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 

 1. Usługobiorca ma prawo do wykorzystania informacji pozyskanych w ramach świadczonej Usługi wyłącznie we własnym zakresie. Każde ujawnienie tych informacji wobec osób trzecich, dystrybucja, publikowanie transmisja, bądź prezentowanie w całości lub części stanowi naruszenie praw autorskich INFO-INWEST Wykrycie tego procederu skutkuje zablokowaniem usługi i poniesieniem przez Usługobiorcę wszelkich konsekwencji prawno – finansowych.
 2. Na Usługobiorcy ciąży obligatoryjny obowiązek informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych i innych wymaganych do prawidłowego świadczenia usługi.
 3. INFO-INWEST nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Usługobiorcy, w szczególności korzystania przez niego z usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 4. Dezaktywacja Usługi następuje z końcem okresy określonego w druku zamówienia lub na wniosek Usługodawcy o ile Usługobiorca naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.


§7 Ochrona prawno - karna

 

 1. Informacje o Inwestycjach INFO-INWEST są wyłączną własnością firmy INFO-INWEST chronioną prawem. Bezprawne przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie do dalszej odsprzedaży stanowi naruszenie Prawa autorskiego, Prawa własności przemysłowej oraz Kodeksu Karnego.
 2. Złamanie ww. postanowień będzie skutkowało natychmiastowym doniesieniem do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, jak również skierowanie sprawy do sądu o przyznanie odszkodowania z tytułu poniesionych strat.


§8 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie.
 2. Wraz z przesłaniem podpisanego druku zamówienia Uługobiorca akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany w treści Regulaminu będą natychmiast podawane do wiadomości wszystkim usługobiorcom serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.
 4. Jakakolwiek zmiana formy prawnej INFO-INWEST oznacza kontynuację świadczenia Usług przez podmiot, będący prawnym następcą INFO-INWEST, ponadto zobowiązuje się ona do niezwłocznego powiadomienia Usługobiorcy o zaistniałej zmianie.
 5. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Unikalne cechy INFO-INWEST

Przekonaj się, że rejestracja w INFOINWEST to wymierne korzyści dla Ciebie:
Na bieżąco

Na bieżąco

INFO-INWEST informuje z dużym wyprzedzeniem o planowanych obiektach, regularnie aktualizujemy informacje, na czas dostarczamy je Klientom. Dzięki temu tworzymy najlepszy informator o inwestycjach w Polsce.
Informacje

Informacje

Informacje INFO-INWEST dostępne są w serwisie On-Line z codziennymi powiadomieniami oraz w formie tygodniowych raportów w formatach MS Word, MS Excel lub Adobe PDF.
Pełna baza danych

Pełna baza danych

Serwis INFO-INWEST zawiera maksymalnie pełną bazę danych o inwestycjach budowlanych w Polsce. Dostarczamy informacje nie tylko o dużych, ale także o średnich i mniejszych obiektach.
22 lat doświadczenia

22 lat doświadczenia

Przez ponad 22 lat działalności wypracowaliśmy naprawdę skuteczne metody i kontakty pozwalające na monitorowanie polskiego rynku inwestycji budowlanych.
Największa baza inwestycji

Największa baza inwestycji

600 aktualizacji informacji tygodniowo 500 nowych inwestycji miesięcznie
22 385 inwestycji łącznie
22 081 uczestników inwestycji
Wszytskie obiekty

Wszytskie obiekty

Informacje o inwestycjach podzielone są tematycznie wg szczegółowego kryterium INFO-INWEST. Nasza klasyfikacja obejmuje ponad 250 rodzajów obiektów budowlanych.
Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Klienci sami wybierają m.in. rodzaj inwestycji, region, etap inwestycji czy formę ich otrzymywania. Tworzony jest w ten sposób produkt indywidualny, dokładnie odpowiadający wymaganiom zamawiającego.
Pliki bazodanowe

Pliki bazodanowe

Firmom posiadającym własne systemy zarządzania danymi o inwestycjach i ich uczestnikach np. typu CRM, oferujemy przygotowanie indywidualnych plików bazodanowych według specyfikacji Klienta.

NASI PARTNERZY

budoskop.pl - portal budowlany         archiport.co.uk - portal o polskiej architekturze         pracownia eventow - spotkania dla braży budowlanej